Opdateret d. 29.07.2020 med svar fra ERHVERVSSTYRELSEN – Indsendelsesfristen er opdateret d. 26.8 og ændret til den 30.9.2020

Kompensation for faste omkostninger
Baseret på Erhvervsstyrelsens oversigt over hjælpepakker, bør feriefonde være omfattet af kompensationsordningen. Parasollen har anmodet Erhvervsstyrelsen bekræfte dette, men har endnu ikke modtaget svar.

Hovedpunkterne i ordningen er:

Kompensationsperioden
• Kompensation kan søges for en 3 måneders (9. marts – 8. juni 2020) eller 4 måneders (9. marts – 8. juli 2020) periode (kompensationsperioden)

Krav og kompensation
• Der skal være tale om en omsætningsnedgang på minimum 35% i den 3 måneders kompensationsperiode sammenlignet med perioden 1. april – 30. juni 2019 (referenceperioden for omsætning) – ved en 4 måneders kompensationsperiode sammenlignes med referenceperioden for omsætning multipliceret med 4/3
• Ved nedgang fra og med 35% og op til 60%, er kompensationsprocenten 25%. Ved nedgang fra og med 60% og op til 80%, er kompensationsprocenten 50%. Ved nedgang fra og med 80% er kompensationsprocenten 80%.
• Omsætningsnedgangen skal skyldes Covid-19
• Der kan alene opnås kompensation for faste omkostninger – for definition henvises der til vedlagte vejledning udarbejdet af Erhvervsstyrelsen
• De faste omkostninger skal minimum udgøre 12.500 kr.

Ansøgning
• Det er den enkelte fond, som skal søge kompensation – der skal søges elektronisk på https://indberet.virk.dk/
• Revisor skal afgive erklæring på de opgjorte faste omkostninger i perioden 1/12 2019 – 29/2 2020 (referenceperioden for faste omkostninger) samt omsætning i referenceperioden; for omsætning.
• Omkostninger til revisorerklæring i forbindelse med ansøgningen kompenseres med 80%, dog maksimalt 16.000 kr.
• Ansøgningsfristen er ændret til d. 30. september 2020

Se også disse to filer:
Overblik om hjælpepakker -> https://parasollen.dk/wp-content/uploads/2020/07/NY-Vejledning-om-ansøgning-til-den-midlertidige-kompensationsordningopdateret-06052020.pdf
Ny vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning – > https://parasollen.dk/wp-content/uploads/2020/07/Overblik-over-hjælpepakker-140720.pdf

Spørgsmålet om udenlandske feriehuse.

Omsætning
Det fremgår ikke entydigt af Erhvervsstyrelsens vejledning, hvorvidt omsætning fra udenlandske ferieboliger skal indgå ved opgørelsen af omsætning i henholdsvis referenceperioden og kompensationsperioden. På baggrund af Erhvervsstyrelsens svar på lignende spørgsmål, må det antages, at det skal den (med mindre at indtægten er skattepligtig i udlandet).

Svar fra ERHVERVSSTYRELSEN af d. 23.7.2020 vedrørende omsætningens opgørelse:

I forhold til omsætning fremgår det af Bekendtgørelse nr. 574 af 05/05/2020, §2, nr. 6: ”Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser mv., som er solgt fra den danske virksomhed, således at omsætningen kan henføres til virksomhedens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.” Med udgangspunkt i ovenstående citering, vil det afhænge af virksomhedens forhold omkring udlejning af ferieboliger i udlandet, hvordan omsætning kan opgøres ifm. ansøgning om kompensation for faste omkostninger. jf. Svar fra ERHVERVSSTYRELSEN af d. 23.7.2020

Faste omkostninger
Det fremgår ikke entydigt af Erhvervsstyrelsens vejledning, hvorvidt omkostninger afholdt i udlandet vedr. udenlandske ferieboliger kan indgå ved opgørelsen af de faste omkostninger. På baggrund af Erhvervsstyrelsens svar på lignende spørgsmål, må det antages, at det kan de ikke.

Svar fra ERHVERVSSTYRELSEN af d. 23.7.2020 vedrørende opgørelsen af fasteomkostninger:

I forhold til virksomhedens faste omkostninger afholdt i udlandet, fremgår det af BEK574, §3, stk. 1: – ”§ 3. Der ydes kompensation for faste omkostninger, som virksomheden har anvendt og afholdt i Danmark, uagtet om den faktiske betaling for omkostningen falder i kompensationsperioden.”

Ud fra din beskrivelse kan den nævnte type omkostninger ikke indgå i en ansøgning om kompensation for faste omkostninger, da omkostningerne ikke er afholdt i Danmark. jf. Svar fra ERHVERVSSTYRELSEN af d. 23.7.2020

Filerne findes også her til download:

Skriv et svar