Berlin – nyt i forhold til Zweckentfremdungsverbot

Zweckentfremdungsverbot – information fra advokaterne Hans-Otte Meyer Lisbet Steinrücke.

Fra Advokat Hans-Oluf Meyer (uddrag fra nyhedsbrev af 30.10.2015)
Telefon.: + 49 (0) 30 3151 8969 0, hm@advokatfirma.de

Det fremgår af nyere avisartikler, at der indtil slutningen af august måned er blevet anmeldt ca. 6.300 ferieboliger til myndighederne i bydelene Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow og Charlottenburg-Wilmersdorf. Rådsformand i bydelen Mitte, Stephan von Dassel fra partiet ”Die Grüne“, har ifølge pressen identificeret 17.000 yderligere boliger, som ikke er anmeldt. Det må antages at være sket gennem undersøgelser af bolighjemmesider såsom airbnb m.v.

Som tidligere oplyst bestod muligheden for fortsat udlejning af ferielejligheder indtil maj 2016 såfremt lejligheden var anmeldt til myndighederne inden udgangen af juli 2014. Den 1. maj 2016 udløber således overgangsperioden til den anmeldte legale ferielejlighedsudlejning. Bydelskontorerne forventer at mange boligejere kort tid forinden udløb vil anmelde deres lejlighed og søge om dispensation i henhold til loven. I følge loven gælder nemlig, at samtykke til fortsat ferielejlighedsudlejning automatisk / fiktivt er givet, betegnet som ”Genehmigungsfiktion”, såfremt bydelskontoret (Bezirksamt) ikke har færdigbehandlet ansøgningen indenfor 14 uger. Da bydelskontorerne ikke har personale nok til at sagsbehandle det store antal af dispensationsansøgninger, er det mange boligejeres forventning og håb, at de gennem en sen anmeldelse og ansøgning evt. kan få en automatisk godkendelse til udlejning, når sagen ikke er færdigbehandlet efter 14 uger (”Genehmigungsfiktion”)

Der er flere som allerede har anmeldt deres lejligheder og søgt om dispensation også til udlejning efter maj 2016 allerede i sommeren 2014 og som endnu ikke har fået sagsbehandlet deres ansøgning. Der kan således være en berettiget grund til at tro, at ansøgninger også efter den 1. maj 2016 ikke vil være færdigbehandlet indenfor 14 uger.

For dem som har spekuleret i en automatisk tilladelse efter bestemmelserne om ”Genehmigungsfiktion” må det desværre oplyses, at byudviklingssenatorerne ultimo september i år har fremsat et lovændringsforslag, hvorefter bydelskontorerne skal indrømmes yderligere 2 år til at sagsbehandle ansøgningerne. Den såkaldte ”Genehmigungsfiktion” på 14 uger skal forsat gælde, men fristen skal dog tidligst løbe fra 1. maj 2018. Senatet vil således indrømme mere tid til sagsbehandling af de angiveligt yderligere 17.000 ferielejligheder.

For dem, der ikke har anmeldt deres lejlighed kan det oplyses, at advokatkontoret har gjort den erfaring, at ejerne kan blive tilskrevet af Bezirksamt fordi myndigheden via tredjemand har modtaget informationer om, at lejligheden benyttes som ferielejlighed. Der tilrådes forsigtighed ved besvarelsen af en sådan henvendelse, idet myndigheden ikke altid ligger inde med den relevante dokumentation, som begrunder beskyldninger og berettiger til at forlange den angivelige lovovertrædelse indstillet og ovenikøbet true med tvangsbøder. Om fornødent må der også klages ved forvaltningsdomstolen, hvilket advokatkontoret på det seneste har været nødsaget til. Det drejer sig her om tilfælde, hvor myndighederne havde nedlagt påbud om, at lejligheden ikke længere må benyttes som ferielejlighed og brugen skulle indstilles indenfor 1 ½ måned. Samtidigt blev det i skrivelsen fra Bezirksamt fremført, at en indsigelse mod påbuddet ikke skulle have opsættende virkning og der ved manglende opfyldelse vil blive opkrævet en bod på 10.000 €. Denne truende fremgangsmåde er selvsagt aldeles uacceptabel da en indsigelse som udgangspunkt altid bør have opsættende virkning, dvs. afgørelsen om bøden skal ikke kunne håndhæves sålænge indsigelsessagen ikke er afgjort. Advokatkontoret har klaget over denne fremgangsmåde i forbindelse med en hastebehandling ved domstolen, hvilket medførte at Bezirksamt i erkendelse af ulovligheden trak bødepålægget tilbage.

Advokatkontoret har særligt for flere danske feriefonde indsendt ansøgninger om dispensation og langt fra alle ansøgninger er færdigbehandlet. Men bydelskontorerene synes nu at træffe flere og flere afgørelser og således har advokatkontoret også modtaget afslag på ansøgninger om dispensation for feriefondene: Her er der blevet indsendt indsigelser. Endeligt har Bezirksamt stadfæstet nogle af disse indsigelsessager, hvorfor advokatkontoret nu i et par tilfælde også har indgivet omfattende stævninger ved forvaltningsdomstolen. Retssagerne vedrører ansøgninger indgivet ved Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg og ifølge sagsbehandleren bliver disse sager nu også hos myndighederne betragtet som deres første prøvesager ved forvaltningsdomstolen.

Hvornår sagerne vil være afgjorte er uvist. Såfremt der også i andre sager skal indgives stævning, fordi en indsigelsessag er afvist og klagefristen til domstolen på 1 måned da begynder at løbe, kan det tænkes, at forvaltningsdomstolen vil udsætte sagerne i de senere tilfælde indtil der foreligger en principiel afgørelse i de anlagte sager vedrørende de danske feriefondes retsstilling i forhold til loven.

Advokatkontoret søger p.t. afklaret, om en afgørelse kan fremskyndes henset til de forskelligartede særlige forhold, som gør sig gældende til fordel for de danske feriefondes lejligheder. En principiel endelig afgørelse om lovmedholdeligheden helt generel, herunder om der faktisk er boligmangel i Berlin, som er det nødvendige grundlag for loven, ventes først at foreligge, når der er gået meget længere tid.

Fra Lisbet Steinrücke
Rechtsanwältin & Advokat, Tel. +49 (0)221-340 926-0,LSteinruecke@Steinruecke-Sausen.de

Der er en lovændring på banen, som forhindrer den af andre rådgivere foreslåede taktik om først at anmode om en tilladelse op til den 30.04.2016, og så håbe på ikke at modtage en besvarelse før udløbet af firsten herfor 14 uger, for hermed at opnå en fingeret tilladelse. Med det nye lovforslag vil denne frist blive forlænget til 2018. Vi fastholder derfor vores standpunkt, at feriefondene aktivt må positionere sig i forhold til myndighederne, hvis de skal have en realistisk chance for at benytte deres lejligheder til ferieformål ud over den 01.05.2016.

Naturligvis står vi også gerne til rådighed med rådgivning for de feriefonde, som ikke deltager i poolløsningen.

 

 

 

Add comment